Điện cực dán Điện Tim
Điện cực điện tim dùng một lần
Liên hệ